Полезно

19.05.2012
Срокове за съхраняване на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични задължения по давност


Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност

Ведомости за заплати:

 • срок - 50 години
 • правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК

Счетоводни регистри и финансови отчети:

 • срок - 10 години  
 • правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК

Документи за данъчно-осигурителен контрол:

 • срок - до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи.    
 • правно основание - чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК

Документи за финансов одит:

 • срок - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата
 • правно основание - чл. 42 ЗСч

Всички останали носители:

 • срок - 3 години / 5 години   
 • правно основание - чл. 42 ЗСч / чл. 38 ДОПК

Данъчни документи, издавани по реда на ЗДДС:

 • срок - до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи
 • правно основание - чл. 121, ал. 1 ЗДДС

Погасяване на публични вземания по давност:

 • срок - публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок / с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.
 • правно основание - чл. 171, ал. 1 ДОПК / чл.171, ал.2 ДОПК

Погасяване на вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях:

 • срок - с изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася /  С изтичане на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността.  
 • правно основание - чл. 115, ал. 1 КСО