Труд и работна заплата

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, на договори за управление и контрол
 • Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа
 • Деклариране пред НАП
 • Създаване и водене на трудови досиета на персонала
 • Осъществяване на контакт и взаимодействие със Служби по трудова медицина
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми
 • Изчисляване на отпуски и болнични; подаване на болнични
 • Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж
 • Представителство при проверки и ревизии