Месечен абонамент личен състав, труд и работна заплата

­Месечно възнаграждение за обработка на заплати и осигуровки - 10.00лв. на лице

Пакетът включва следните услуги:

  • Изготвяне на документи във връзка със сключване, промяна или прекратяване на трудови договори
  • Регистриране на сключени, променени ли прекратени трудови договори в НАП по електронен път
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, на договори за управление и контрол
  • Създаване и водене на трудови досиета на персонала
  • Водене на трудови и осигурителни книжки
  • Изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и помощи
  • Изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служит­ели
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации
  • Изчисляване на отпуски и болнични, подаване на болнични
  • Представителство при проверки и ревизии