Счетоводни услуги

­
 • Организиране на индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Текуща обработка на приходни, разходни и банкови документи
 • Регистриране на операции, свързани с дълготрайни и краткотрайни активи
 • Изготвяне и водене на данъчен и счетоводен амортизационен план
 • Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри
 • Подготовка за регистрация по ДДС
 • Изготвяне и представяне на ДДС дневници и декларации
 • Подаване на информация, свързана със системата Интрастат
 • Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране
 • Изготвяне и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на статистически отчети