Месечен абонамент счетоводни и ТРЗ услуги, за фирми нерегистрирани по ДДСКрайни цени / Счетоводство

Брой документи /фактури, месечни отчети, банкови извлечения/ Сфера на дейност Услуги Сфера на дейност Търговия Сфера на дейност Производство Вземане на документи от офиса на клиента
До 50 броя 80,00 лева 100,00 лева 120,00 лева 20,00лв.
От 50 до 100 броя 100,00 лева 120,00 лева 140,00 лева 20,00лв.
От 100 до 150 броя 140,00 лева 160,00 лева 180,00 лева 20,00лв.
От 150 до 200 броя 180,00 лева 200,00 лева 220,00 лева 20,00лв.


ТРЗ
Месечно възнаграждение за обработка на заплати и осигуровки 10,00 лева на лице

Пакетът включва следните услуги:

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Обработка на приходни, разходни и банкови документи
 • Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри
 • Подсигуряване на ръководството на дружеството с необходимите данни, с цел планиране
 • Изготвяне на справки и представяне на информация за НАП, НОИ, НСИ, БНБ
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на статистически отчети
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на комплект документи за постъпване и при напускане на работа
 • Деклариране пред НАП
 • Създаване и водене на трудови досиета
 • Осъществяване на контакт със Служба по трудова медицина
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации, Сметки за изплатени суми
 • Изчисляване на отпуски и болнични
 • Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, подготовка за заверка на осигурителен стаж
 • Представителство при ревизии