Данъчни услуги

 • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за фирми и физически лица
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМДТ
 • Консултации по прилагане на следните данъчни закони:
  • Закон за корпоративното подоходно облагане
  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
  • Закон за данък върху добавената стойност
  • Закон за акцизите и данъчните складове
  • Закон за местните данъци и такси
 • Представителство при проверки и ревизии
 • Данъчна защита