Полезно

30.11.2011
Покана за свикване на Общо събрание
Процедури ДАНС

ДО
СЪДРУЖНИЦИТЕ В
                                                 .............. ЕООД / ООД,


П О К А Н А  
З А   С В И К ВА Н Е    НА   О Б Щ О   С Ъ Б Р А Н И Е

       Уважаеми съдружници,

       На 21.11.2011 г., се свиква Общо събрание на съдружниците в .............. ЕООД / ООД, гр. ..............., което ще се проведе при следния дневен ред:

            1. Вземане на решение за приемане на Вътрешни правила на ................ ЕООД / ООД на основание чл. 16 и чл. 17 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 3 и ал. 4 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ);
            2.  Разни.

Канят се всички съдружници да вземат участие при обсъждането и вземането на решения по горепосочения дневен ред.


      Дата: 11.11.2011 г.

                                                                  С уважение:  ............................................
                                                                                       / ................... - Управител/Получено от ................................, съдружник в .............. ЕООД / ООД, на .............2011 г.
(посочената дата трябва да бъде поне 7 дни преди датата, за която е насрочено заседанието)