Полезно

30.11.2011
Придружително писмо
Процедури ДАНС

До
Дирекция „Финансово разузнаване”
                        на ДАНС – гр.София    Уважаеми Господа,

    Приложено Ви представяме следните документи във връзка с изпълнение на задължението ни по чл.16 от ЗМИП:

    1. Придружително писмо за самоопределяне на ................ ЕООД / ООД като задължено лице по ЗМИП;
    2. Вътрешни правила за контрол и предодвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
    3. Протокол от Общото събрание на съдружниците на ................ ЕООД / ООД за приемане на Вътрешните правила;
    4.  Удостоверение за актуално състояние.
21.11.2011г.               
гр................                                                                              С УВАЖЕНИЕ:____________