Полезно

30.11.2011
Придружително писмо за самоопределяне като задължено лице по ЗМИП
Процедури ДАНС

До
Дирекция „Финансово разузнаване”
                        на ДАНС – гр.София
            П Р И Д Р У Ж И Т Е Л Н О  П И С М О

          от

.........................................................., ЕГН ........................., в качеството си на съдружник и Управител на ................................... с ЕИК ...................., със седалище и адрес на управление ..................................................................................................................................                Уважаеми Господа,

    Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, представляваното от мен дружество, попада в обхвата на лицата по чл.3, ал.2, т.31, които следва да приемат и представят пред Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС – гр.София Вътрешни правила за контрол и предодвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.
21.11.2011г.               
гр..............                                                                                   С УВАЖЕНИЕ:____________