Полезно

30.11.2011
Декларация от служител на задължено лице по чл.3, ал.2, т.31 от ЗМИП
Процедури ДАНС

Декларация от служител на задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 31 от ЗМИП (лице, което по занятие извършва счетоводни услуги)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният (та) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
служител при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 31 от ЗМИП, декларирам, че съм запознат (а) с вътрешните правила на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , лице, което по занятие извършва счетоводни услуги в Република България за контрол и предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Задължавам се, при изпълнение на служебните си задължения, да спазвам изискванията на вътрешните правила на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирана на тероризма, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

Дата:                                     Декларатор: . . . . . . . . . . . .